Owce chronią murawy kserotermiczne w Małopolsce !

Zbiorowiska kserotermiczne są zanikającymi siedliskami w naszym krajobrazie. Z ich utratą związane jest kilka czynników, przede wszystkim porzucanie ekstensywnej gospodarki na łąkach i pastwiskach, zaprzestanie wypasu oraz zalesianie muraw.

RDOŚ w Krakowie realizując projekt „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce” stara się przywrócić tradycje pasterskie na ciepłolubnych łąkach Miechowszczyzny. W ramach projektu zakupiono stado 10 owiec olkuskich, a do ich wypasu zachęcono społeczność lokalną. Owce są wypasane przez małżeństwo, które mieszka niedaleko 4 obszarów chronionych (obszary Natura 2000 i rezerwaty przyrody: Dąbie, Wały, Kalina-Lisiniec, Opalonki) w gm. Racławice, na których prowadzi tzw. wypas obwoźny (jedno stado przewożone na kilka powierzchni). Największym sukcesem w projekcie jest fakt, że społeczność lokalna zaangażowała się w czynną ochronę przyrody oraz przywracanie dawnych tradycji pasterskich. Czytaj dalej…

Czynna ochrona muraw kserotermicznych w Małopolsce

Jesienią i zimą 2012 r. przeprowadzono szereg zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 w województwie małopolskim. Prace zrealizowano w obszarach, gdzie ochroną objęto siedliska muraw kserotermicznych, muraw naskalnych oraz ciepłolubnej dąbrowy. Czytaj dalej…

Oznaczyliśmy tablicami obszary chronione

W ramach projektu oznakowaliśmy kilkadziesiąt obszarów chronionych w województwie małopolskim. W terenie zostały ustawione tablice urzędowe oraz tablice informacyjno-edukacyjne w następujących obszarach: Czytaj dalej…

Przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Zastosowanie zabiegów ochrony czynnej jako jeden ze sposobów ochrony bioróżnorodności”

18 maja 2012 r. w miejscowości Dosłońce odbyło się szkolenie pn. Zastosowanie zabiegów ochrony czynnej jednym ze sposobów ochrony bioróżnorodności skierowane do pracowników RDOŚ w Krakowie z udziałem osób współpracujących w projekcie, samorządów lokalnych, zarządców obszarów chronionych – Lasów Państwowych w połączeniu z wizytą monitorującą Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z Warszawy w ramach realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie projektu pn. Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce. Czytaj dalej…

Owce na etacie urzędników – rozpoczynamy wypas owiec olkuskich na murawach !

18 maja 2012  nastąpiło uroczyste rozpoczęcie wypasu 10 owiec olkuskich – ras rodzimych, których hodowla wywodzi się z dawnego powiatu olkuskiego, na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody i obszarze Natura 2000 „Wały”.

Wypas owiec prowadzony będzie w formie wypasu obwoźnego w okresie od maja do września w latach 2012-2013 r. na terenie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000: Opalonki, Dąbie, Wały, Kalina-Lisiniec.  Owce będzie wypasać małżeństwo mieszkające bardzo blisko ww. obszarów. Czytaj dalej…

Prasa o wypasie na murawach kserotermicznych

Od maja 2012 r. planujemy rozpocząć wypas 10 sztuk owiec olkuskich na 4 murawach kserotermicznych w obszarach chronionych. O naszym wypasie napisano w prasie.

Czytaj dalej…

Wykonano zabiegi ochronne w 7 rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000

 

Koszenie murawy w Kalinie-Lisińcu

W grudniu 2011 r. wykonano pierwsze zabiegi w 7 obszarach chronionych:  Sterczów-Ścianka, Dąbie,Opalonki, Kalina-Lisiniec, Wały, Biała Góra, Skołczanka. Wycięto i wykarczowano część drzew i krzewów rosnących na murawach i w ciepłych zaroślach. Pozostawiono gatunki chronione oraz okazy tworzące mozaikę siedlisk. Wykoszono powierzchnie muraw, usunięto gatunki inwazyjne, a ścięte drzewa, krzewy oraz biomasę z muraw usunięto poza granice rezerwatów. Mamy nadzieję, że wykonane zabiegi, które doprowadziły do zmniejszenia zwarcia zarośli, odsłoniły powierzchnię muraw ułatwią w najbliższym sezonie wegetacyjnym wzrost roślinności kserotermicznej. Efekty zabiegów ochronnych będą kontrolowane poprzez prowadzenie stałego monitoringu przyrodniczego. Czytaj dalej…

Szkolenie wykonawców zabiegów pielęgnacyjnych

Szkolenie dot. zabiegów

Rozpoczynamy zabiegi pielęgnacyjne. W tym roku w 7 obszarach chronionych. W dniu dzisiejszym w Racławicach odbyło się szkolenie wykonawców. Rozpoczęło się na sali Urzędu Gminy omówieniem przez Pana mgra Stefana Gawrońskiego specyfiki zabiegów na murawach kserotermicznych. Wykonawcy zostali zapoznani z wymaganiami dotyczącymi zabiegów i  problemami, jakie napotkają w trakcie pracy.  Dowiedzieli się w jaki sposób powstały siedliska kserotermiczne, na których będą wykonywali zabiegi i poznali przyczyny, dla których zabiegi te muszą być prowadzone. Usłyszeli tez podstawowe informacje o projekcie „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce”, dzięki któremu możliwe było sporządzenie planów zabiegów ochronnych i zamówienie ich wykonania. Wspomniano także o planach związanych z ochroną muraw kserotermicznych w przyszłości. Czytaj dalej…