Rezerwat przyrody Biała Góra

Obszar Natura 2000 PLH120061 Biała Góra

Jeden z cenniejszych obszarów, który obejmuje zachodnie zbocze kredowego wzniesienia. Najważniejszą wartość przyrodniczą stanowi wielogatunkowa murawa kserotermiczna (Festuco-Brometea) oraz grąd. Wierzchołek wzgórza porasta bogaty w gatunki las grądowy i ciepłolubne zarośla ze stanowiskiem obuwika pospolitego, poniżej występuje pas ciepłolubnych muraw. Przed laty w tym terenie wypasano zwierzęta gospodarskie, co przyczyniło się do wytworzenia i utrzymywania murawy. Dziś murawy wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych. Warunkiem ich zachowania jest zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez usuwanie części zakrzewień i zadrzewień, zapobieganie zarastaniu murawy, koszenie, prowadzenie wypasu owiec, rezygnację z zalesiania terenu.

W obszarze występuje wyjątkowa różnorodność roślin kserotermicznych, takich jak: wiśnia karłowata, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy, len złocisty, aster gawędka, ostrożeń pannoński, oman wąskolistny, obuwik pospolity, storczyk kukawka, storczyk purpurowy, buławnik wielkokwiatowy, kosaciec bezlistny.

Teren jest chroniony od 1955 roku jako rezerwat przyrody Biała Góra oraz jako obszar Natura 2000 PLH120061 Biała Góra.


Dane o obszarze:

  • Powierzchnia rezerwatu przyrody: 11,25 ha; powierzchnia obszaru Natura 2000: 12,9 ha
  • Położenie: gmina Kozłów, woj. małopolskie
  • Region geograficzny: Niecka Nidziańska, Wyżyna Miechowska

 

 

Fotografie: Magdalena Szymańska, Stefan Gawroński
Mapa:
Błażej Zamojski
Redakcja:
Magdalena Szymańska