Rezerwat przyrody Wały

Obszar Natura 2000 PLH120017 Wały

Obejmuje fragment południowych zboczy pagórka położonego wśród pól uprawnych we wsi Dosłońce. Największą wartość przyrodniczą obszaru stanowią murawy kserotermiczne Inuletum ensifoliae (siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej) oraz zarośla jałowców. Murawy mają charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych. Warunkiem ich zachowania jest zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez usuwanie części zakrzewień i zadrzewień, zapobieganie zarastaniu murawy, koszenie, prowadzenie wypasu owiec, rezygnację z zalesiania terenu.

Występuje tu największa w Polsce populacja dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina onopordifolia) oraz stanowiska licznych gatunków roślin naczyniowych chronionych prawnie oraz zagrożonych w Polsce (dzwonek syberyjski, ostrożeń pannoński, len włochaty, len złocisty, wisienka stepowa).

W celu ochrony wyjątkowych wartości przyrodniczych obszaru, objęto go ochroną w formie rezerwatu przyrody oraz obszaru Natura 2000.

 

Dane o obszarze:

  • Powierzchnia obszaru Natura 2000: 9,3 ha, powierzchnia rezerwatu przyrody: 5,81 ha
  • Położenie: gmina Racławice, woj. małopolskie
  • Region geograficzny: Niecka Nidziańska, Wyżyna Miechowska
  • Struktura własności: grunty Skarby Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miechów oraz własność prywatna

 

 

Fotografie: Magdalena Szymańska, Stefan Gawroński
Mapa: Błażej Zamojski
Redakcja: Magdalena Szymańska